id:20220109143805.3682660-5-david@tethera.net

[PATCH v2 4/4] lib/database: delete stemmer on destroy

David Bremner| Austin Ray

2022 Jan 09 14:38